1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

BENZOTRİAZOL (BENZOTRIAZOLE)

CASNO:95-14-7

SYNONYMS
1H-Benzotriazole;Benzotriazole;95-14-7;1,2,3-BENZOTRIAZOLE;1H-Benzo[d][1,2,3]triazole;2H-Benzotriazole;Azimidobenzene;1H-1,2,3-Benzotriazole;Aziminobenzene;Benztriazole;Benzisotriazole;Benzene azimide;2,3-Diazaindole;1,2-Aminoazophenylene;Cobratec 99;Cobratec #99;1,2,3-Triaza-1H-indene;1,2,3-Triazaindene;1H-Benzotriazol;1,2,-Aminozophenylene;NCI-C03521;NSC-3058;Benzotriazole (VAN);BtaH;1,2,3-1h-benzotriazole;CCRIS 78;U-6233;UNII-86110UXM5Y;273-02-9;1,2,3-Benztriazole;HSDB 4143;EINECS 202-394-1;BRN 0112133;AI3-15984;CHEBI:75331;QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N;86110UXM5Y;27556-51-0;DSSTox_CID_147;DSSTox_RID_75400;DSSTox_GSID_20147;CAS-95-14-7;Pseudoazimidobenzene;Cobratec 35G;1,2,3-Benzotriazole,1H-benzo[d][1,2,3]triazole;azaindazole;benzotriazol;indazolamine;aza-indazole;3uzj;1 h-benzotriazole;1,3-Triazaindene;0CT;1,3-Benzotriazole;cobr atec #99;Cobratec No. 99;TitaniumIsopropylOxide;1,2-Aminozophenylene;1,2,3-Benzotriazol;PubChem16004;ACMC-209ruz;1H-1,3-Benzotriazole;AC1Q4XBF;1,3-Triaza-1H-indene;1H-Benzotriazole (VAN8C;EC 202-394-1;WLN: T56 BMNNJ;AC1L1O9Y;SCHEMBL8956;1,2,3-Benzotriazole(BTA);4-26-00-00093 (Beilstein Handbook Reference);KSC486M6D;MLS002302971;CHEMBL84963;1H-benzo-[1,2,3]triazole;DTXSID6020147;2H-benzo[d][1,2,3]triazole;BDBM36293;CTK1A4424;CTK3I6661

Özellikler: 1,2,3-Benzotriazole suda çözünmez, etanolde çözünür. Benzotriazole UV absorblayıcıları üretmek için bir ana maddedir. Benzotriazol ve türevleri korozyon önleyiciler, metaller için soluklaşma karşıtı ajanlar, antiseptik ve antikoagülan ajan, fotoğraf için sis karşıtı, UV absorblayıcılar, fotokondaktör, kopyalama sistemleri, ilaçlar, böcek ilaçları ve diğer özel kimyasalların üretminde yer alan çok yönlü maddelerdir.
Kullanım alanları: Bakır ve bakır alaşımlarının korunması için olan birçok uygulamada kullanılabilir. Soğutma kuleleri, klima sistemleri, kesme ve bileme akışkanları gibi sirkülasyon soğutma sistemlerinde; fonksyonel sıvılarda (hidrolik akışkanlar, otomotiv soğutucu ve özel yağlayıcılar); direkt muamele (fabrikasyon ve dekoratif parçalar, heykeller gibi); sabunlar, deterjanlar ve kuvvetli asit ve alkali temizleyici gibi temizleyicilerde kullanılır.
Termal kararlılık: Mükemmel termal dirence sahiptir, normal uygulama sıcaklığında stabildir. Saf madde ısıtıldığında Benzotriazol 160 oC'nin üzerinde ekzotermik olarak dekompoze olur.

Benzotriazol (BTA), C6H5N3 kimyasal formülü ile üç azot atomu içeren bir heterosiklik bileşiktir. Bu aromatik bileşik renksiz ve polardır ve çeşitli alanlarda kullanılabilir.
yapı
Benzotriazole iki kaynaşmış halka içerir. Beş-elemanlı halka, A ve B tautomerlerinde mevcut olabilir ve her iki tautomerin türevleri, C ve D yapıları da üretilebilir.

UV, IR ve 1H-NMR spektrumları ile çeşitli yapısal analizler, izomerin ağırlıklı olarak oda sıcaklığında mevcut olduğunu gösterdi. 1 ve 2 numaralı pozisyonlar ile 2 ve 3 numaralı pozisyonlar arasındaki bağın, aynı bağ özelliklerine sahip olduğu kanıtlanmıştır. Dahası, proton, azot atomlarının herhangi birine sıkıca bağlanmaz, aksine 1 ve 3 pozisyonları arasında hızla ilerler. Bu nedenle, BTA zayıf bir asit olarak hareket edecek bir protonu kaybedebilir (pKa = 8.2) Yalnız çift elektronlar bulunur. bir asit veya baz olan çok zayıf bir Bronsted bazında (pKa <0), diğer çiftlere de bağlanabilir, yalnız çift elektronları kullanır. Bu özelliği uygulayan BTA, bir bakır yüzey üzerinde kararlı bir koordinasyon bileşiği oluşturabilir ve bir korozyon inhibitörü olarak davranabilir.
sentez
BTA'nın bir sentezi o-fenilendiamin, sodyum nitrit ve asetik asidin reaksiyonunu içerir. Dönüşüm, amin gruplarından birinin diazotizasyonu yoluyla ilerler.

Sentez, reaksiyon düşük sıcaklıklarda (5-10 ˚C) gerçekleştirildiğinde ve bir ultrason banyosunda kısa bir süre ışımaya tabi tutulduğunda geliştirilebilir. Tipik parti saflığı% 98.5 veya daha büyüktür.

Uygulamalar
Benzotriazol, çok yönlülüğü ile bilinir. Fotoğrafik emülsiyonlarda bir tutucu olarak ve gümüşün analitik tayini için bir reaktif olarak kullanılmıştı. Daha da önemlisi, atmosferde ve su altında bir korozyon inhibitörü olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, türevleri ve ilaç öncülleri olarak etkinliği de dikkat çekmektedir. Yukarıda belirtilen tüm uygulamaların yanı sıra, BTA antifriz, ısıtma ve soğutma sistemleri, hidrolik sıvılar ve buhar fazı inhibitörleri olarak da kullanılabilir.
Biphenilen ve benzyne, benzotriazolden, N-aminasyon yoluyla, hidroksilamin-O-sülfonik asit ile uygun şekilde hazırlanabilir. Ana ürün olan 1-aminobenzotriazol, iyi miktarlarda bifenilene hızla dimerlenen kurşun (IV) asetat ile oksidasyon yoluyla neredeyse niceliksel bir verimle benzidir.

Paslanma önleyici
Benzotriazol, istenmeyen yüzey reaksiyonlarını önleyerek bakır ve alaşımları için etkili bir korozyon inhibitörüdür. Bakırın benzotriazol içeren bir çözeltiye daldırıldığında bakır ve benzotriazol arasında bir kompleksden oluşan pasif bir tabakanın oluştuğu bilinmektedir. Pasif tabaka sulu ve birçok organik çözeltide çözünmez. Pasif tabakanın kalınlığı ile korozyonu önleme etkinliği arasında pozitif bir ilişki vardır. BTA, özellikle bronş hastalığının tedavisi için korumada kullanılır. Bakır-BTA kompleksinin kesin yapısı tartışmalıdır ve birçok teklif önerilmiştir.

Benzotriazolat ve bakır (I) 'den koordinasyon polimerinin kimyasal yapısı, BT kaynaklı korozyon inhibisyonundaki aktif bileşen.
İlaç öncüsü
Benzotriazol türevleri, ilaç endüstrisinde çok yönlü kimyasal ve biyolojik özelliklere sahiptir. Benzotriazol türevleri birçok protein için agonist olarak görev yapar. Örneğin, vorozol ve alizaprid, farklı proteinlere karşı yararlı inhibitör özelliklere sahiptir ve benzotriazol esterlerin, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) 3CL proteazı için mekanizmaya dayalı inaktivatörler olarak çalıştığı bildirilmiştir. Metodoloji sadece heterosiklizasyon ile sınırlı değildir, aynı zamanda küçük karbosiklik sistemlerin polinükleer hidrokarbonları için de başarılı olmuştur.

Diğer
Ayrıca fotografik geliştiricilerde ve bir tutucu olarak emülsiyonda kullanılır.
Çevresel alaka
Benzotriazol oldukça suda çözünürdür, kolayca degrade olmaz ve sınırlı bir sorpsiyon eğilimi vardır. Bu nedenle, atık su arıtma tesislerinde sadece kısmen uzaklaştırılır ve önemli bir kısım nehirler ve göller gibi yüzey sularına ulaşır.


Sağlık tehlikesi
AKUT / KRONİK TEHLİKELER: Bu bileşiğin ayrışması durumunda, bu bileşik toksik duman çıkarır. Bu bileşik vakum damıtma sırasında şiddetli bir şekilde reaksiyona girebilir.

Yangın tehlikesi
Parlama noktası verileri bu bileşik için mevcut değildir. Muhtemelen yanıcıdır.
Yanıcı. İnce dağılmış parçacıklar havada patlayıcı karışımlar oluştururlar.
Güvenlik ve Tehlikeli Özellikler

Fiziksel Tehlikeler
Toz veya granüler formda hava ile karışan toz patlaması mümkündür.

Kimyasal Tehlikeler
Isıtmada bozunur. Bu, anilin ve nitrobenzen de dahil olmak üzere zehirli dumanlar üretir. Sudaki çözelti zayıf bir asittir. Vakumla damıtma üzerinde patlayabilir.
Patlayıcı Limitler ve Potansiyel
VAKUM DÜZENLEME SÜRESİNDE EXPLODE ...

İlk YARDIM TEDBİRLERİ
İlk yardım
GÖZLER: Önce kontakt lensleri kontrol edin ve varsa çıkarın. Aynı anda bir hastane veya zehir kontrol merkezini çağırırken kurbanın gözlerini 20 ila 30 dakika boyunca su veya normal tuzlu suyla yıkayın. Bir doktorun özel talimatları olmaksızın kurbanın gözlerine hiçbir merhem, yağ veya ilaç koymayın. HATIRLATMAYIN Herhangi bir semptom (kızarıklık veya tahriş gibi) gelişmemiş olsa bile, gözleri kızardıktan sonra hastaneye götürün. CİLT: HEMEN sürülen cildi tüm kirli giysileri çıkarırken ve izole ederken su ile etkiledi. Etkilenen tüm cilt bölgelerini nazikçe sabun ve suyla yıkayın. Kızarıklık veya tahriş gibi belirtiler gelişirse, HEMEN doktor çağırır ve kurbanı tedavi için bir hastaneye götürmeye hazır olun. SOLUMA: HEMEN kirli bölgeyi terk edin; temiz hava derin nefes al. Semptomlar (hırıltılı solunum, öksürük, nefes darlığı veya ağızda, boğazda veya göğsünde yanma gibi) gelişirse, bir doktora başvurunuz ve kurbanı bir hastaneye götürmeye hazır olun. Bilinmeyen bir atmosfere giren kurtarıcılar için uygun solunum koruması sağlayın. Mümkünse, Bağımsız Solunum Aparatı (SCBA) kullanılmalıdır; Mevcut değilse, Koruyucu Giysiler kapsamında tavsiye edilene eşit veya ondan daha büyük bir koruma seviyesi kullanın. YUTMA: VOMITING İÇMEYİN. Mağdur bilinçli ise ve sarsılmazsa, kimyasal maddeyi sulandırmak için 1 veya 2 bardak su verin ve HEMEN bir hastane veya zehir kontrol merkezi arayın. Bir doktor tarafından tavsiye edilirse kurbanı bir hastaneye götürmeye hazır olun. Eğer mağdur uyuşukluk veya bilinçsiz ise, ağızdan bir şey vermeyin, mağdurun hava yolunun açık olduğundan emin olun ve kurbanı vücudun alt kısmından aşağı gelecek şekilde kurcalayın. VOMITING İÇMEYİN. HATIRLATMAK Kurbanı bir hastaneye nakledin.

Soluma İlk Yardım
Temiz hava, dinlen.

Cilt İlk Yardımı
Kirlenmiş giysileri çıkarın. su ve sabun ile yıkayın, sonra durulayın ve.

Göz İlkyardımı
İlk önce birkaç dakika bol su ile durulayın (eğer mümkünse kontak lensleri çıkarın), ardından tıbbi yardım alın.
Yutma İlk Yardım
Ağzı çalkalayın. Bir veya iki bardak su içirin. Tıbbi yardım alın.
Yangınla Mücadele Tedbirleri
Yangın söndürme
Bu bileşiği içeren yangınlar, kuru kimyasal, karbon dioksit veya Halon söndürücü ile kontrol edilebilir.
Kazalara KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
Dökülme Bertarafı
Dökülen maddeyi kapalı kaplara süpürün. Uygunsa, tozlanmayı önlemek için önce nemlendirin. Kalan dikkatlice toplayın. Daha sonra yerel düzenlemelere göre saklayın ve atın. Bu kimyasalın çevreye girmesine izin VERMEYİN. Kişisel korunma: Maddenin havadaki konsantrasyonuna uyarlanmış parçacık filtresi respiratörü.
Bertaraf Yöntemleri
SRP: İnceleme sırasında, arazi arıtma veya gömme (sıhhi depolama sahası) bertaraf uygulamaları için kriterler önemli bir revizyona tabidir. Atık kalıntılarının (atık çamuru dahil) arazi imha edilmesinden önce, kabul edilebilir bertaraf uygulamaları hakkında rehberlik için çevre düzenleme kuruluşlarına danışın.

TAŞIMA VE DEPOLAMA
Yanmaz Dökülme Tepkisi
KÜÇÜK DÖKÜLMELER VE SIZDIRMAZLIK: Bu kimyasal maddeyi taşırken bir dökülme meydana gelirse, İLK NEMLENDİRMENİN TÜM KAYNAKLARINI ÇIKARIN, ardından katı dökülme malzemesini etanol ile nemlendirin ve nemlendirilmiş malzemeyi uygun bir kaba aktarın. Kalan malzemeyi almak için etanol ile nemlendirilmiş emici kağıdı kullanın. Emici kağıdı ve kirlenmiş olabilecek giysilerinizi, nihai bertaraf için buhar geçirmez bir plastik torbaya koyun. Solvent tüm kirli yüzeyleri etanol ile yıkadıktan sonra sabun ve su ile yıkayarak yıkayın. Güvenlik Görevlisi (veya diğer sorumlu kişi) alanın düzgün bir şekilde temizlendiğini doğrulayana kadar kontamine bölgeye tekrar girmeyin. SAKLAMA ÖNLEMLERİ: Bu malzemeyi bir buzdolabında saklamalısınız.
Güvenli depolama
İyi kapalı.
Maruz Kalma Kontrolü ve Kişisel Korunma

Soluma Riski
20 ° C'de buharlaşma ihmal edilebilir; Bununla birlikte, havadaki partiküllerin sıkıntıya neden olan bir konsantrasyonuna hızlı bir şekilde ulaşılabilir.
Kısa Vadeli Maruz Kalmanın Etkileri
Bu madde gözü tahriş eder.
Uzun Süreli Maruziyetin Etkileri
Tekrarlanan veya uzun süreli temas cilt hassaslaşmasına neden olabilir.

Yangın Önleme
NO açık alevler. Kapalı sistem, toz patlamaya dayanıklı elektrikli ekipman ve aydınlatma. Toz birikmesini önleyin.
Maruz Kalmayı Önleme
TOZUN DÜŞÜŞMESİNİ ÖNLEYİN! ŞERİT HİJYENİ!
Soluma Önleme
Yerel egzoz kullanın.
Cilt Önleme
Koruyucu eldivenler. Koruyucu giysi.
Göz önleme
Güvenlik gözlükleri takın.
Yutma Önleme
Çalışırken yemek yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın.
Koruyucu Ekipman ve Giyim
ÖNERİLEN SOLUNUM: Düzgün test kimyasının tartıldığı ve seyreltildiği yerlerde, toz / buğu filtresine sahip organik buhar / asit gaz kartuşu (organik buharlar, HCI, asit gazı ve SO2'ye özgü) ile donatılmış NIOSH onaylı yarım yüz maskesi kullanın. (NTP, 1992)
KARARLILIK VE reaktivite
Hava ve Su Reaksiyonları
Toz havada patlayıcı bir karışım oluşturabilir. Suda biraz çözünür.

Reaktif Grubu
Azo, Diazo, Azido, Hidrazin ve Azide Bileşikleri
Hidrokarbonlar, Aromatik

Reaktivite Uyarıları
Patlayıcı

Reaktivite Profili
Triazoller ısıya, sürtünmeye ve darbeye duyarlı bir patlayıcı madde grubudur. Hassasiyet, triazol halkasına tip değiştirmeye göre değişir. Triazol halkasının metal şelatlı ve halojen ikamesi, özellikle ısıya duyarlı bir materyal oluşturur. Azido ve nitro türevleri yüksek patlayıcı olarak kullanılmıştır. Türevler ne olursa olsun bu malzemeler patlayıcı madde olarak ele alınmalıdır.
Mevzuat bilgisi
TSCA Gereksinimleri
TSCA'nın 8 (d) bölümü uyarınca, EPA bir model Sağlık ve Güvenlik Veri Raporlama Kuralı'nı yayımladı. Bölüm 8 (d) modeli kuralı, EPA nüshalarına ve yayınlanmamış sağlık ve güvenlik çalışmalarına ilişkin listeler için listelenen kimyasal maddelerin ve karışımların üreticilerini, ithalatçılarını ve işlemcilerini gerektirir. Bu listede 1H-Benzotriazol bulunur.

 

 

 

 


CASNO:95-14-7

SYNONYMS
1H-Benzotriazole;Benzotriazole;95-14-7;1,2,3-BENZOTRIAZOLE;1H-Benzo[d][1,2,3]triazole;2H-Benzotriazole;Azimidobenzene;1H-1,2,3-Benzotriazole;Aziminobenzene;Benztriazole;Benzisotriazole;Benzene azimide;2,3-Diazaindole;1,2-Aminoazophenylene;Cobratec 99;Cobratec #99;1,2,3-Triaza-1H-indene;1,2,3-Triazaindene;1H-Benzotriazol;1,2,-Aminozophenylene;NCI-C03521;NSC-3058;Benzotriazole (VAN);BtaH;1,2,3-1h-benzotriazole;CCRIS 78;U-6233;UNII-86110UXM5Y;273-02-9;1,2,3-Benztriazole;HSDB 4143;EINECS 202-394-1;BRN 0112133;AI3-15984;CHEBI:75331;QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N;86110UXM5Y;27556-51-0;DSSTox_CID_147;DSSTox_RID_75400;DSSTox_GSID_20147;CAS-95-14-7;Pseudoazimidobenzene;Cobratec 35G;1,2,3-Benzotriazole,1H-benzo[d][1,2,3]triazole;azaindazole;benzotriazol;indazolamine;aza-indazole;3uzj;1 h-benzotriazole;1,3-Triazaindene;0CT;1,3-Benzotriazole;cobr atec #99;Cobratec No. 99;TitaniumIsopropylOxide;1,2-Aminozophenylene;1,2,3-Benzotriazol;PubChem16004;ACMC-209ruz;1H-1,3-Benzotriazole;AC1Q4XBF;1,3-Triaza-1H-indene;1H-Benzotriazole (VAN8C;EC 202-394-1;WLN: T56 BMNNJ;AC1L1O9Y;SCHEMBL8956;1,2,3-Benzotriazole(BTA);4-26-00-00093 (Beilstein Handbook Reference);KSC486M6D;MLS002302971;CHEMBL84963;1H-benzo-[1,2,3]triazole;DTXSID6020147;2H-benzo[d][1,2,3]triazole;BDBM36293;CTK1A4424;CTK3I6661


Properties: 1,2,3-Benzotriazole insoluble in water, soluble in ethanol. Benzotriazole is a main ingredient for producing UV absorbers. Benzotriazole and its derivatives are versatile substances involved in the production of anti-corrosion agents, antiperspirant agents for metals, antiseptic and anticoagulant agents, anti-fog for photography, UV absorbers, photocondensers, photocondensation systems, drugs, pesticides and other specialty chemicals.
Uses: It can be used in many applications for the protection of copper and copper alloys. In circulation cooling systems such as cooling towers, air conditioning systems, cutting and grinding fluids; in functional fluids (hydraulic fluids, automotive refrigerants and special lubricants); direct treatment (such as fabrication and decorative parts, sculptures); soaps, detergents and strong acid and alkaline cleaners.
Thermal stability: Excellent thermal resistance, stable at normal application temperature. Benzotriazole decomposes exothermically above 160 oC when the pure substance is heated.


Benzotriazole (BTA) is a heterocyclic compound containing three nitrogen atoms, with the chemical formula C6H5N3. This aromatic compound is colorless and polar and can be used in various fields.
Structure
Benzotriazole features two fused rings. Its five-membered ring can exist in tautomers A and B, and the derivatives of both tautomers, structures C and D also can be produced.

Various structural analyses with UV, IR and 1H-NMR spectra indicated that isomer A is predominantly present at room temperature. The bond between positions 1 and 2 and the one between positions 2 and 3 have proved to have the same bond properties. Moreover, the proton does not tightly bind to any of the nitrogen atoms, but rather migrates rapidly between positions 1 and 3. Therefore, the BTA can lose a proton to act as a weak acid (pKa = 8.2) or accept a proton using the lone pair electrons located on its nitrogen atoms as a very weak Bronsted base (pKa < 0) Not only can it act either as an acid or base, it can also bind to other species, utilizing the lone pair electrons. Applying this property, the BTA can form a stable coordination compound on a copper surface and behave as a corrosion inhibitor.
Synthesis
A synthesis of the BTA involves the reaction of o-phenylenediamine, sodium nitrite and acetic acid. The conversion proceeds via diazotization of one of the amine groups.

The synthesis can be improved when the reaction is carried out at low temperatures (5-10 ˚C) and briefly irradiated in an ultrasonic bath. Typical batch purity is 98.5% or greater
Applications
Benzotriazole has been known for its great versatility. It has already been used as a restrainer in photographic emulsions and as a reagent for the analytical determination of silver. More importantly, it has been extensively used as a corrosion inhibitor in the atmosphere and underwater. Also, its derivatives and their effectiveness as drug precursors have been drawing attention. Besides all the applications mentioned above, the BTA can be used as antifreezes, heating and cooling systems, hydraulic fluids and vapor phase inhibitors as well.
Biphenylene and benzyne can be conveniently prepared from benzotriazole by N-amination with hydroxylamine-O-sulfonic acid. The major product, 1-aminobenzotriazole, forms benzyne in an almost quantitative yield by oxidation with lead(IV) acetate, which rapidly dimerises to biphenylene in good yields.

Corrosion inhibitor
Benzotriazole is an effective corrosion inhibitor for copper and its alloys by preventing undesirable surface reactions. It is known that a passive layer, consisting of a complex between copper and benzotriazole, is formed when copper is immersed in a solution containing benzotriazole. The passive layer is insoluble in aqueous and many organic solutions. There is a positive correlation between the thickness of the passive layer and the efficiency of preventing corrosion. BTA is used in conservation, notably for the treatment of bronze disease. The exact structure of the copper-BTA complex is controversial and many proposals have been suggested.

Chemical structure of the coordination polymer from benzotriazolate and copper(I), the active ingredient in the BT-derived corrosion inhibition.
Drug precursor
Benzotriazole derivatives have chemical and biological properties that are versatile in the pharmaceutical industry. Benzotriazole derivatives act as agonists for many proteins. For instance, vorozole and alizapride have useful inhibitory properties against different proteins and benzotriazole esters have been reported to work as mechanism-based inactivators for severe acute respiratory syndrome (SARS) 3CL protease. The methodology is not only limited to heterocyclization but was also successful for polynuclear hydrocarbons of small carbocyclic systems.
Other
It is also used in photographic developers and emulsion as a restrainer.
Environmental relevance
Benzotriazole is fairly water-soluble, not readily degradable and has a limited sorption tendency. Hence, it is only partly removed in wastewater treatment plants and a substantial fraction reaches surface water such as rivers and lakes.

 

Health Hazard
ACUTE/CHRONIC HAZARDS: When heated to decomposition this compound emits toxic fumes. This compound can react violently during vacuum distillation.

Fire Hazard
Flash point data are not available for this compound. It is probably combustible.
Combustible. Finely dispersed particles form explosive mixtures in air.

Safety and Hazard Properties

Physical Dangers
Dust explosion possible if in powder or granular form, mixed with air.

Chemical Dangers
Decomposes on heating. This produces toxic fumes including aniline and nitrobenzene. The solution in water is a weak acid. May explode on vacuum distillation.
Explosive Limits and Potential
MAY EXPLODE DURING VACUUM DISTILLATION...


First Aid Measures
First Aid
EYES: First check the victim for contact lenses and remove if present. Flush victim's eyes with water or normal saline solution for 20 to 30 minutes while simultaneously calling a hospital or poison control center. Do not put any ointments, oils, or medication in the victim's eyes without specific instructions from a physician. IMMEDIATELY transport the victim after flushing eyes to a hospital even if no symptoms (such as redness or irritation) develop. SKIN: IMMEDIATELY flood affected skin with water while removing and isolating all contaminated clothing. Gently wash all affected skin areas thoroughly with soap and water. If symptoms such as redness or irritation develop, IMMEDIATELY call a physician and be prepared to transport the victim to a hospital for treatment. INHALATION: IMMEDIATELY leave the contaminated area; take deep breaths of fresh air. If symptoms (such as wheezing, coughing, shortness of breath, or burning in the mouth, throat, or chest) develop, call a physician and be prepared to transport the victim to a hospital. Provide proper respiratory protection to rescuers entering an unknown atmosphere. Whenever possible, Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) should be used; if not available, use a level of protection greater than or equal to that advised under Protective Clothing. INGESTION: DO NOT INDUCE VOMITING. If the victim is conscious and not convulsing, give 1 or 2 glasses of water to dilute the chemical and IMMEDIATELY call a hospital or poison control center. Be prepared to transport the victim to a hospital if advised by a physician. If the victim is convulsing or unconscious, do not give anything by mouth, ensure that the victim's airway is open and lay the victim on his/her side with the head lower than the body. DO NOT INDUCE VOMITING. IMMEDIATELY transport the victim to a hospital.
Inhalation First Aid
Fresh air, rest.

Skin First Aid
Remove contaminated clothes. Rinse and then wash skin with water and soap.

Eye First Aid
First rinse with plenty of water for several minutes (remove contact lenses if easily possible), then refer for medical attention.

Ingestion First Aid
Rinse mouth. Give one or two glasses of water to drink. Refer for medical attention .


Fire Fighting Measures
Fire Fighting
Fires involving this compound can be controlled with a dry chemical, carbon dioxide or Halon extinguisher.


Accidental Release Measures
Spillage Disposal
Sweep spilled substance into covered containers. If appropriate, moisten first to prevent dusting. Carefully collect remainder. Then store and dispose of according to local regulations. Do NOT let this chemical enter the environment. Personal protection: particulate filter respirator adapted to the airborne concentration of the substance.


Disposal Methods
SRP: At the time of review, criteria for land treatment or burial (sanitary landfill) disposal practices are subject to significant revision. Prior to implementing land disposal of waste residue (including waste sludge), consult with environmental regulatory agencies for guidance on acceptable disposal practices.


Handling and Storage
Nonfire Spill Response
SMALL SPILLS AND LEAKAGE: Should a spill occur while you are handling this chemical, FIRST REMOVE ALL SOURCES OF IGNITION, then you should dampen the solid spill material with ethanol and transfer the dampened material to a suitable container. Use absorbent paper dampened with ethanol to pick up any remaining material. Seal the absorbent paper, and any of your clothes, which may be contaminated, in a vapor-tight plastic bag for eventual disposal. Solvent wash all contaminated surfaces with ethanol followed by washing with a soap and watersolution. Do not reenter the contaminated area until the Safety Officer (or other responsible person) has verified that the area has been properly cleaned. STORAGE PRECAUTIONS: You should store this material in a refrigerator.


Safe Storage
Well closed.
Exposure Control and Personal Protection


Inhalation Risk
Evaporation at 20°C is negligible; a nuisance-causing concentration of airborne particles can, however, be reached quickly.
Effects of Short Term Exposure
The substance is irritating to the eyes.
Effects of Long Term Exposure
Repeated or prolonged contact may cause skin sensitization.


Fire Prevention
NO open flames. Closed system, dust explosion-proof electrical equipment and lighting. Prevent deposition of dust.
Exposure Prevention
PREVENT DISPERSION OF DUST! STRICT HYGIENE!
Inhalation Prevention
Use local exhaust.
Skin Prevention
Protective gloves. Protective clothing.
Eye Prevention
Wear safety spectacles.
Ingestion Prevention
Do not eat, drink, or smoke during work.
Protective Equipment and Clothing
RECOMMENDED RESPIRATOR: Where the neat test chemical is weighed and diluted, wear a NIOSH-approved half face respirator equipped with an organic vapor/acid gas cartridge (specific for organic vapors, HCl, acid gas and SO2) with a dust/mist filter. (NTP, 1992)

Stability and Reactivity
Air and Water Reactions
Dust may form an explosive mixture in air. Slightly soluble in water.

Reactive Group
Azo, Diazo, Azido, Hydrazine, and Azide Compounds
Hydrocarbons, Aromatic

Reactivity Alerts
Explosive

Reactivity Profile
The triazoles are a group of highly explosive materials that are sensitive to heat, friction, and impact. Sensitivity varies with the type substitution to the triazole ring. Metal chelated and halogen substitution of the triazol ring make for a particularly heat sensitive material. Azido and nitro derivatives have been employed as high explosives. No matter the derivative these materials should be treated as explosives.

Regulatory Information
TSCA Requirements
Pursuant to section 8(d) of TSCA, EPA promulgated a model Health and Safety Data Reporting Rule. The section 8(d) model rule requires manufacturers, importers, and processors of listed chemical substances and mixtures to submit to EPA copies and lists of unpublished health and safety studies. 1H-Benzotriazole is included on this list.

 

 

 

 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.